Gmina Olszewo-Borki położona jest w zachodniej części powiatu ostrołęckiego w ramionach rzek Narwi i Omulwi. Obejmuje obszar około 195 km2, z czego ponad 40% stanowią lasy, graniczy bezpośrednio z miastem powiatowym – Ostrołęką, zamieszkuje ją ponad 10 000 osób.

Na terenie gminy znajduje się strefa krajobrazu chronionego, którą tworzą kompleksowe obszary leśne, stanowiące fragmenty połączeń puszcz: Zielonej i Białej. Obszary leśne położone wzdłuż malowniczej rzeki Omulew stanowią dogodne tereny rekreacyjne , a brak przemysłu sprzyja czystości środowiska naturalnego. Florę lasów stanowi sosna z domieszka brzozy, osiki i dębu. Podszycie stanowią: jałowiec, borówka czarna, konwalia i wrzos. Fauna to głównie dziki, sarny, jelenie, zające i lisy. Najczęściej spotykanymi ptakami są: bociany, jastrzębie, kuropatwy, a nocą sowy i nietoperze. Bogata fauna obszarów leśnych sprzyja rozwojowi łowiectwa.

Gmina ma dogodne położenie komunikacyjne. Przez jej teren przebiegają dwie drogi krajowe: Warszawa – Augustów i Warszawa – Olsztyn oraz szlak kolejowy relacji Olsztyn – Ostrołęka. W miejscowości Zabrodzie znajdują się równinne obszary łąk. Uznane zostały przez ekspertów za najkorzystniejsze na usytuowanie lotniska dla obsługi motolotni oraz małych, jednosilnikowych samolotów i śmigłowców.

Godnym uwagi obiektem mogącym służyć rekreacji i wypoczynkowi jest drewniany dworek z 1928 roku, położony nad rzeką Omulew w miejscowości Przystań, dawna własność Antoniego de Bourbone (ojciec Hiszpan, matka Polka, z rodziny Czartoryskich). Dworek otoczony jest starym 2 – hektarowym parkiem, obecnie w budynku znajduje się Szkoła Podstawowa. Obiekt może służyć w sezonie wakacyjnym jako znakomita baza noclegowa, obiekt kolonijny, lub jako pole namiotowe – biwakowe. Z zabytków architektonicznych na uwagę zasługuje plebania w Nowej Wsi, pobudowana na początku XX wieku. Wykonany w całości z cegły obiekt zbliżony jest kształtem do prostokąta z okazałą, położona z lewej strony części frontowej, piętrową pseudowieżą.

Najatrakcyjniejsze tereny rekreacyjne gminy Olszewo – Borki położone są wzdłuż krętej rzeki Omulew, malowniczo wijącej się wśród lasów. Przyległe do rzeki grunty wykorzystywane są w celach agroturystycznych, hodowli ryb i koni wierzchowych. Na przestrzeni kilku lat postępuje rozwój przedsiębiorczości związanej z obsługą ruchu turystycznego, wypoczynku i rekreacji.

Rys historyczny

Pierwsze wzmianki dotyczące Olszewa-Borek pochodzą z końca XIV wieku. W tym okresie książęta mazowieccy  prowadzili ożywioną działalność osadniczą, sprowadzając ludność z głębi Mazowsza. Wśród osadników przeważała drobna szlachta, która osiedlała się pojedyńczo lub całymi rodami.

Ziemie obejmujące lub bezpośrednio stykające się ze wsią Olszewo-Borki u schyłku XIV wieku zostały przez księcia Janusza Starszego w całości nadane lub sprzedane szlachcie. Tak powstały wsie Drężewo,  Olszewo i Kruki. Nadania te są pierwszą udokumentowaną wzmianką o mieszkańcach Olszewa. Nazwa miejscowości wywodzi się od rodu Olszewskich, którzy byli wówczas właścicielami wsi. Ród ten był blisko spokrewniony z rodem Drążewskich z pobliskiego Drążewa.

Ważnym momentem w rozwoju Ostrołęki, Olszewa-Borek i okolicznych wsi było przyłączenie ziem księstwa Mazowieckiego do korony – Królestwa Polskiego w roku 1529. W tym czasie nastąpił szybki rozwój gospodarczy starostwa ostrołęckiego i ziem wchodzących w jego skład.

Lata Potopu Szwedzkiego, Rozbiorów Polski, Powstania Kościuszkowskiego i Pierwszej Wojny Światowej doprowadziły tereny obecnej gminy do upadku gospodarczego. Bitwy stoczone w rejonie Olszewa-Borek, Drężewa i Ostrołęki w latach 1807, 1830, 1914 i 1915 oraz przebiegająca wzdłuż rzeki Narew linia frontu dopełniła dzieła zniszczenia.

W okresie międzywojennym Olszewo-Borki i okoliczne wsie były terenami typowo rolniczymi. W latach 1923-24 podjęto próbę  zlokalizowania poważnej inwestycji na terenie wsi Olszewo-Borki. Projektowano usytuowanie nowej elektrowni miejskiej na rzece Omulew w miejscu dawnego młynu wodnego. Wobec szalejącej inflacji i braku funduszy budowę elektrowni odłożono i nie powrócono już do niej nigdy. Przepadła wraz z nią szansa na szybki rozwój regionu.

W okresie II Wojny światowej, jesienią 1939 roku w lasach obok wsi Żebry Chudek, Niemcy dokonali zbiorowego mordu ponad 1000 osób podejrzanych o działalność polityczną. Była to ludność z Poznańskiego i Pomorza, którą przywieziono pociągami z głębi kraju. W 1944 roku, Niemcy chcąc zatrzeć ślady mordu, odkopali zwłoki i wywieźli w nieznanym kierunku. Obecnie znajduje się tam Miejsce Pamięci Narodowej.

Po wojnie miejscowość Olszewo-Borki stała się siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Reformy administracyjne w kolejnych latach przyczyniły się do rozwoju miejscowości gminnej, która stała się podmiejską osadą liczącą ponad 1000 mieszkańców.

Zabytki:

– plebania w Nowej Wsi

– zespół dworski w Przystani

– dwór w Przystani

– park w Przystani

– młyn wodny w Przystani