Gmina Kadzidło położona jest w sercu Kurpiowszczyzny, usytuowana 20 km od miasta powiatowego Ostrołęka. Zajmuje obszar 258 km2, jest największa gminą w powiecie ostrołęckim. Zamieszkuje ją ponad 11000 mieszkańców. W miejscowości gminnej Kadzidło mieszka około 3700 osób.

Na terenie gminy występują gleby klasy V i VI, w związku z czym istnieje duża możliwość przeznaczania ich pod inwestycje i zabudowę mieszkaniową. Tereny te uzbrojone są w wodociąg, kanalizację sanitarną, energię elektryczną, gazociąg i światłowodową linię telefoniczną. Około 40% powierzchni gminy zajmują lasy z bogatą fauną i florą. Rozległe kompleksy leśne w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu wpływają korzystnie na warunki klimatyczno-zdrowotne. Płynące przez gminę rzeki: Rozoga, Omulew i Szkwa stanowią o jej atrakcyjności, a malownicze brzegi świetnie nadają się na pola namiotowe. Na terenie gminy istnieje rezerwat „Torfowisko Karaska”.

Gmina chce postawić na rozwój agroturystyki. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zainwestować w budowę terenów rekreacyjnych w rozlewiskach i starorzeczach Rozogi i Omulwi byliby bardzo mile widziani.
Głównym źródłem utrzymania miejscowych rolników jest produkcja bardzo dobrej jakości mleka i żywca wołowego. Gmina marzy o powstaniu zakładów rolno-spożywczych zajmujących się przetwórstwem miejscowych produktów rolnych.
Kadzidło jest jednym z najbardziej znanych ośrodków sztuki kurpiowskiej zachowanej w zdobnictwie, wycinankarstwie, hafciarstwie, koronkarstwie, budownictwie, strojach i obróbce bursztynu. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji organizuje rokrocznie spotkanie z artystami i twórcami ludowymi „Śladami Kurpiów”. Największa popularnością cieszy się „Wesele Kurpiowskie”, które organizowane jest w trzecią niedzielę czerwca. Uczestnicy imprezy stają się gośćmi weselnymi biorą udział w weselnej mszy w kościele. Przy GOKSiR działają Klub Seniora „Kurpiowski Serce”, kapela ludowa, zespół dziecięcy „Kurpik” i zespół folklorystyczny „Kurpianka”.

Na terenie Kadzidła znajduje się zespół muzealny „Zagroda Kurpiowska” gdzie można obejrzeć 3 chałupy, stodołę, drwalnię, maneż i świronek. Budynki te wyposażone są w eksponaty prezentujące życie codzienne dawnych Kurpiów. W Zagrodzie organizowane są na zamówienie warsztaty i lekcje muzealne z udziałem twórców ludowych. W prywatnej „Izbie Pamięci Czesławy Konopkówny” można poznać życie i twórczość najpopularniejszej ambasador kurpiowskiej sztuki ludowej. Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Kurpianka” w Kadzidle zajmuje się produkcją i sprzedażą kurpiowskiego rękodzieła ludowego. Warto obejrzeć zabytkowe obiekty sakralne: ponad stuletni neobarokowy kościół w Kadzidle i drewniany kościół w Czarni.

Kadzidło jest, obok Myszyńca, najbardziej znanym ośrodkiem regionalnej sztuki kurpiowskiej, zachowanej w tradycjach, zdobnictwie, wycinankarstwie, strojach i innych formach twórczości ludowej. Malowniczy opis Kadzidła można znaleźć w „Głosie Ludu” z 1949 roku, w artykule napisanym z okazji zorganizowanego konkursu sztuki ludowej. Kadzidło od czasów wielkiego propagatora kultury kurpiowskiej ks. Mieszki bardzo się zmieniło. Gwałtowny rozwój cywilizacji nie ominął również tej wsi. To już nie jest typowa wieś kurpiowska opisywana przez badaczy kurpiowszczyzny A. Chętnika czy ks. W. Skierkowskiego.

 

Największy rozwój Kadzidła przypada na lata 60. Wybudowano wówczas m.in. szkołę „Tysiąclatkę”, Spółdzielnię Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Kurpianka” zrzeszającą twórców ludowych i chałupników. Dalszy rozwój wsi nastąpił po reformie terenowych władz administracyjnych, kiedy to Kadzidło uzyskało status gminy. W tym czasie powstało wiele placówek handlowych, zbudowano dom handlowy GS, oświetlono ulice i wybudowano wodociąg. W 1976 roku powstało Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zaoczne Liceum Zawodowe, oddano też do użytku stadion. Rok później powołano Gminny Ośrodek Kultury. W latach 70. administratorem parafii Kadzidło był ks. Jan Urban, dzięki któremu młodzież przygotowała i wystawiła „Szopkę Kurpiowską” oraz „Wesele Kurpiowskie”, które to zostało nagrane na video. Ksiądz założył przy kościele Kaplicę Regionalną, w której gromadzono pamiątki po przodkach. W 1979 roku w domu Stanisławy i Tadeusza Konopków w Kadzidle otwarto Izbę Kurpiowską, gdzie zobaczyć można wnętrze kurpiowskiej chałupy oraz XIX-wieczny „spichlerz”. Funkcjonowanie Izby Kurpiowskiej w Kadzidle odbiło się szerokim echem w prasie, radiu i telewizji, co zachęciło turystów do zwiedzania Kurpiowszczyzny. Znaczne zainteresowanie tym obiektem stworzyło konieczność rozbudowy „Izby” co w efekcie doprowadziło do zbudowania placówki typu skansenowskiego – Zagrody Kurpiowskiej. „Zagroda” funkcjonuje od wiosny 1991 roku. W skład tej placówki wchodzą chałupa szerokofrontowa, spichlerz, stodoła z wozownią i drwalnią. Budynki wyposażone są w eksponaty, które prezentują życie codzienne mieszkańców dawnej Puszczy.