Gmina Czerwin leży w południowej części powiatu ostrołęckiego, nad rzeką Orz. Zamieszkuje ją ponad 5500 mieszkańców. Użytki rolne stanowią 132 km2, a obszary zalesione 2.672 ha. Do atrakcji turystycznych z pewnością wartych zobaczenia zaliczyć można park zabytkowy z pałacem w miejscowości Czerwin oraz zabytkowy park w Grodzisku Dużym.

Herb gminy Czerwin – przedstawia w polu czerwonym podkowę złotą z zaćwieczonym na barku krzyżem kawalerskim złotym i takimż krzyżem w środku, pod którą skrzyżowane dwie gałązki czerwca złote, każda z czterema kwiatami białymi, każdy z środkiem zielonym i pięcioma pręcikami złotymi.

Sołectwa Gminy Czerwin:

Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Buczyn, Choromany-Witnice, Chruśnice, Czerwin, Damiany, Dąbek, Dobki Nowe-Wólka Czerwińska, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Grodzisk Duży, Grodzisk-Wieś, Gostery, Gumki, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Łady-Mans, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Piotrowo, Piski, Pomian, Seroczyn, Skarżyn, Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Nadbory, Wiśniewo, Wiśniówek, Wojsze, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy.

Sąsiednie Gminy:

Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Śniadowo, Troszyn, Wąsewo

Zabytki na terenie gminy Czerwin:

– zespół dworski w Bobinie

– dwór w Bobinie

– cmentarz wojenny z I wojny światowej w Chruśnicach

– park w Bobinie

– zespół kościoła par. pw. św. Michała Archanioła, 2 poł. XVIII

– kaplica grobowa rodziny Andlauer

– wiatrak holender w Gosterach

– park dworski w Grodzisku Dużym

– zespół kościoła par. pw. św. Jana Chrzciciela w Piskach

– cmentarz wojenny z I wojny światowej w Wojszach

Historia:

              Wieś została założona przez Kajmów z Niestępowa, co miało miejsce 30 czerwca 1389 roku. Bracia Mikołaj, Jakub, Dobiesław i Maciej Kajmowie przekazali wówczas księciu mazowieckiemu Januszowi I dziewięć łanów ziemi we wsi Niestępowo, w dystrykcie zakroczymskim, a w zamian uzyskali od niego osiemnaście miar chełmińskich ziemi. W skład nadania wchodziły bory, wody, barcie i inne dochody. Przekazane dobra znajdowały się w książęcej dziedzinie o nazwie Czerwino wchodzącej w skład dystryktu różańskiego w księstwie mazowieckim. Była to zamiana gruntu rycerskiego na książęcy. Kajmowie otrzymali więcej ziemi, niż przekazali władcy, ale musieli ją zagospodarować. Dobra te otrzymali na wieczne czasy z możliwością ich sprzedaży lub dzierżawy . W nadanych im włościach mieli prawo nakładać na poddanych małe i duże kary sądowe. Od nazwy dziedziny książęcej wieś otrzymała nazwę Czerwin. Z zachowanego odpisu dokumentu wynika także, iż książę mazowiecki Janusz I ponownie potwierdził Kajmom prawa rycerskie. W przypadku wojny byli zobowiązani stawać zbrojnie u boku mazowieckiego władcy. Tak też się stało podczas wielkiej wojny jaką Polska toczyła z Zakonem Krzyżackim w 1410 roku. Jeden z przedstawicieli rodu Jakub Czerwiński z Czerwina walczył w chorągwi mazowieckiej księcia Janusza. Należał do załogi zdobytego na Krzyżakach zamku w Ostródzie, a po odbiciu warowni przez Krzyżaków dostał się do ich niewoli.

            Założona przez Kajmów osada szybko się rozwijała. Wzrost liczby ludności sprawił, iż pojawiła się pilna potrzeba zabezpieczenia potrzeb duchowych mieszkańców. Około 1428 roku wzniesiono w Czerwinie pierwszy kościół konstrukcji drewnianej. Wzrost liczby ludności w osadzie i okolicy spowodował zainteresowanie ze strony prowincjonalnych władz kościelnych w Płocku, które wyznaczyły ją na siedzibę parafii. W dniu 8 sierpnia 1442 roku biskup płocki Paweł Giżycki zakreślił jej granice, a w 1464 roku biskup płocki Ścibor potwierdził ten przywilej.

            Dziedzice Czerwina i okolic ofiarowywali probostwu czerwińskiemu ziemie. W wyniku ugody z 1500 roku między plebanem czerwińskim Janem z Karniewa a dziedzicem wsi Czerwin Borutą kościół w Czerwinie powiększył dobra ziemskie. Miejscowy dziedzic zobowiązał się przekazać parafii włókę ziemi pod wsią Grodzisk, która składała się z trzech pól.

            Przyrost ludności w parafii czerwińskiej oraz oddalenie niektórych wsi od Czerwina stało się powodem wydzielenia w 1510 roku przez władze kościelne w Płocku części wsi i utworzenia nowej parafii w Jelonkach.

            Zamożne rycerstwo z Czerwina i okolic posyłało swoich synów na Akademię Krakowską. W XV wieku studentem tej szacownej uczelni znanej w kraju i za granicą był Maciej z Czerwina. Oprócz niego w Krakowie studiowała młodzież z innych wsi wchodzących w skład parafii czerwińskiej, co świadczy, iż miejscowi właściciele ziemscy przywiązywali dużą wagę do wykształcenia synów.

            Na początku XVI wieku Czerwin był ważnym w okolicy centrum życia administracyjnego, gospodarczego, religijnego i kulturalnego. We wsi znajdował się kościół, a przy nim szkoła parafialna, do której uczęszczała młodzież z pobliskich wsi. Była tu karczma, do której zaglądali mieszkańcy parafii oraz podróżni udający się do Ostrowi i Ostrołęki. Swoje zakłady mieli nieliczni rzemieślnicy.