Lelis: Radni zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za uchwaleniem SUiKZPG [FOTO]

Kluczowym punktem wtorkowej sesji rady gminy w Lelisie było uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis. Długotrwała dyskusja zakończyła się przegłosowaniem uchwały zdecydowaną większością głosów. Kolejnym krok, to głosowanie radnych nad uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie podstawą do wydania decyzji administracyjnej – zgody wojewody na budowę linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, która powstanie na trasie Ostrołęka – Olsztyn Mątki.
Lelis > Nasze sprawy
Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

Kluczowym punktem wtorkowej sesji rady gminy w Lelisie było uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis. Długotrwała dyskusja zakończyła się przegłosowaniem uchwały zdecydowaną większością głosów. Kolejnym krok, to głosowanie radnych nad uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie podstawą do wydania decyzji administracyjnej – zgody wojewody na budowę linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, która powstanie na trasie Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Linia wysokiego napięcia Olsztyn Mątki – Ostrołęka od początku wzbudzała wiele emocji wśród właścicieli gruntów, przez które ma przebiegać. Największy konflikt był w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha i Gnaty.  Mieszkańcy wsi domagali się kilkakrotnie zmiany przebiegu linii.

Dlaczego linia 400 kV nie została zaplanowana w śladzie istniejącej na terenie gminy linii 220 kV?

Mieszkańcy gminy Lelis za każdym razem rozmawiając z przedstawicielami spółki Aldesa Nowa Energia, chcieli wiedzieć, dlaczego nowa linia nie została zaplanowana w śladzie istniejącej na terenie gminy linii 220 kV ?

– Poprowadzenie linii 400 kV w torze istniejącej linii 220 kV nie jest możliwe ze względu na istniejącą zabudowę. Cztery domy mieszkalne w miejscowości Białobiel znalazłyby się w projektowanym 70-metrowym pasie technologicznym nowej linii, który ze względów bezpieczeństwa musi pozostać wolny od zabudowy. Decydując się na poprowadzenie nowej linii w torze istniejącej 220 kV, należałoby wysiedlić mieszkańców ww. czterech domów i wyburzyć zabudowania znajdujące się w obszarze pasa technologicznego – podkreśła w rozmowie z nami dyrektor Krzysztof Tyszko, odpowiedzialny za projekt trasy linii w gminie.

Linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV, która powstanie na trasie Ostrołęka – Olsztyn Mątki, to kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego północno-wschodniej Polski inwestycja Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Linia ta jest częścią przedsięwzięcia mostu energetycznego Polska – Litwa. Obejmuje dwa województwa – warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie. Szacowana długość linii wynosi 138 km. W powiecie ostrołęckim przebiegać będzie m. in. przez gminy: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, Kadzidło, Baranowo oraz Czarnia. Koszt inwestycji to ponad 425 mln zł. Przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu krajowym. W całości jest finansowane z budżetu państwa.

Linia wysokiego napięcia była modyfikowana kilkanaście razy

Przypominamy, że spółka Aldesa Nowa Energia prowadziła konsultacje na temat przebiegu trasy linii od lutego 2013 roku. Uchwałę o zmianie dotychczasowego SUiKZP rada gminy Lelis podjęła w lutym 2013 r. Zgodnie z procedurą, projekt został wyłożony do publicznego wglądu, a wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać do niego swoje uwagi. 5 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy odbyła się debata publiczna na temat projektu zmiany studium. W jej trakcie przedstawiciele lokalnych władz i wykonawcy inwestycji – spółki Aldesa Nowa Energia odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące projektu trasy inwestycji oraz jej wpływu na życie mieszkańców i środowisko naturalne.

– W rezultacie konsultacji trasa linii była modyfikowana kilkanaście razy, tak aby uwzględnić postulaty mieszkańców. Planiści spółki wielokrotnie jednak zwracali uwagę, iż w gminie o takim poziomie zurbanizowania jak Lelis, praktycznie niemożliwe jest wytyczenia trasy linii w sposób zadawalający dla wszystkich mieszkańców. Odsuwanie linii od nieruchomości jednych powoduje zbliżenie linii do zabudowań innych właścicieli. Zaprojektowany przez Aldesę w porozumieniu z gminnym urbanistą wariant trasy jest w opinii planistów spółki najlepszym z możliwych oraz uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Ostrołęka i Myszyniec oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – stwierdza dyrektor Tyszko.

Długa dyskusja nad uchwaleniem SUiKZPG, ostatecznie przegłosowana 11 głosami za

Wtorkowa sesja rady gminy w Lelisie rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji. Następnie przewodniczący rady gminy Jan Mrozek otworzył dyskusje na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis. Pojawił się szereg wątpliwości, co do poprowadzenia linii elektroenergetycznej 400 kV.

– Czy jest to możliwe, żeby załączniki [mapy graficzne] do studium studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis udostępnić, bo mam kilka pytań odnośnie infrastruktury, a bez tych załączników będzie to bardzo trudne do pokazania – pytał podczas sesji Krzysztof Mróz, radny z Olszewki.

Przewodniczący rady gminy Jan Mrozek odpowiedział, że „Mapy w materiałach wszyscy otrzymali, a poza tym wcześniej były prezentowane na kliku komisjach”.

Wójt Stanisław Subda starał się zapewnić uczestników sesji, że w razie zaniżenia wartości odszkodowania, właściciele gruntów, przez które ma przebiegać linia 400 kV, mają podpisane stosowne umowy odnośnie odszkodowania.

– Jeżeli ktoś uzna, że dzieje mu się krzywda, że została zmniejszona wartość działki z tytułu poprowadzenia linii elektroenergetycznej, bądź poprowadzenia jej w sąsiedztwie, to ma podpisane stosowne umowy ze spółką Aldesa, która ma zwracać tę różnice dotyczącą obniżenia wartości działki. Mamy zabezpieczenie – zaznaczał wójt Lelisa.

Po tym głos zabrali przedstawiciele spółki Aldesa, którzy odpowiadali na liczne pytania zgromadzonym na sali.

Ostatecznie zdecydowaną większością głosów radni gminy Lelis podjęli uchwałę, w której zatwierdzili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium uwzględnia projekt budowy nowej inwestycji celu publicznego, jaką jest linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 z 15 radnych, 3 było przeciwnych [Krzysztof Mróz, Jerzy Tercjak, Czesław Bednarczyk], 1 wstrzymał się od głosu [Robert Majewski] .

Decyzja ta stanowi ważny element w realizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez spółkę Aldesa Nowa Energia w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Studium określa ogólną politykę przestrzenną gminy Lelis i lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Kolejny krok, to głosowanie nad uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Następnym planowanym krokiem będzie głosowanie nad uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jako akt prawa miejscowego, jest podstawą do wydania decyzji administracyjnych – zgody wojewody na budowę linii. Radni gminy Lelis zaplanowali głosowanie w tej sprawie na sesji pod koniec października 2014 r.

Obecnie pełnomocnicy spółki prowadzą rozmowy z właścicielami gruntów w gminie, w trakcie których uzgadniają wysokość odszkodowań z tytułu służebności przesyłu oraz zawierają stosowne umowy. Do 7 października podpisano już blisko 80 proc. umów z właścicielami nieruchomości w gminie Lelis – informuje spółka Aldesa Nowa Energia.

Nowa linia elektroenergetyczna według założeń ma poprawić efektywność pracy systemu elektroenergetycznego, dostaw energii elektrycznej, ograniczyć ryzyko występowania deficytów energii i wzrostu liczby awarii sieci oraz stworzyć możliwości rozwoju lokalnego rynku wytwarzania energii.

Planowany termin wykonania inwestycji, to koniec września 2016 roku.

Sesja rady gminy w Lelisie odbyła się we wtorek, 7 października.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu