Ostrołęka: Uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podreczników szkolnych

Uczniowie uczęszczający do ostrołęckich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna. Wnioski można składać do 10 września.
Ostrołęka > Nasze sprawy
książki
Fot. sxc.hu

Uczniowie uczęszczający do ostrołęckich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna. Wnioski można składać do 10 września.

W tym roku rządowy program „Wyprawka szkolna” adresowany jest do rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną uczniów:
– klas: II, III i VI szkoły podstawowej
– klas III szkoły ponadgimnazjalnej [zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum]
– klas: II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
– klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
– klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
– klas III liceum plastycznego
– klas: III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
– słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży [podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i ponadgimnazjalnych].

O dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się:
– uczniowie uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” spełniający kryterium dochodowe 539 zł netto na osobę w rodzinie
– uczniowie uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” nie spełniający kryterium dochodowego, na podstawie pozytywnej decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszczają, przy czym z pomocy skorzystać może 5 procent uczniów z klas objętych rządowym programem „Wyprawka szkolna” niespełniających kryterium dochodowego,
– uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły dla dzieci i młodzieży [podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej]. Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Uczniowie klas I szkół podstawowych otrzymają w tym roku szkolnym darmowe podręczniki, zatem nie są objęci rządowym programem „Wyprawka szkolna”.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców [prawnych opiekunów] ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
– kl. II – III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł
– kl. VI szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
– uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum – do kwoty 350 zł
– kl. III zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
– kl. III szkoły ponadgimnazjalnej [LO, technikum] – do kwoty 445 zł
– w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi [w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie]
z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość pomocy może wynosić do kwoty 770,00 zł w szkole podstawowej, do kwoty 607,00 zł w gimnazjum.

Wnioski można składać do 10 września 2014 r., do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Więcej informacji na stronie www.ostroleka.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu