Onet pisze o Kurpiach: „Nauka dialektu kurpiowskiego w szkołach gminy Kadzidło”

Jak informuje portal Onet.pl, w nad­cho­dzą­cym roku szkol­nym w szko­łach na te­re­nie gminy Ka­dzi­dło od­by­wać się będą po­za­lek­cyj­ne za­ję­cia nauki dia­lek­tu kur­piow­skie­go i kul­tu­ry Kur­piów, w tym śpie­wu, tańca i rę­ko­dzie­ła. Projekt edukacyjny ma być „du­cho­wym zo­bo­wią­za­niem wobec prze­szłych po­ko­leń”.
Kadzidło > Kultura
Fot. epowiatostrolecki.pl

Jak informuje portal Onet.pl, w nad­cho­dzą­cym roku szkol­nym w szko­łach na te­re­nie gminy Ka­dzi­dło od­by­wać się będą po­za­lek­cyj­ne za­ję­cia nauki dia­lek­tu kur­piow­skie­go i kul­tu­ry Kur­piów, w tym śpie­wu, tańca i rę­ko­dzie­ła. Projekt edukacyjny ma być „du­cho­wym zo­bo­wią­za­niem wobec prze­szłych po­ko­leń”.

„Za­ję­cia z kur­piow­skie­go dia­lek­tu i kur­piow­skiej kul­tu­ry będą pro­wa­dzo­ne we wszyst­kich szko­łach sa­mo­rzą­do­wych w wy­mia­rze dwóch go­dzin ty­go­dnio­wo od klasy pierw­szej szko­ły pod­sta­wo­wej do klasy trze­ciej gim­na­zjal­nej” – informował w rozmowie z portalem Onet.pl Dariusz Łukaszewski, wójt gminy Kadzidło.

Pro­jekt, któ­re­go po­my­sło­daw­cą jest Łu­ka­szew­ski, zo­stał przy­go­to­wa­ny we współ­pra­cy ze Związ­kiem Kur­piów. Nauka kur­piow­skie­go dia­lek­tu i pi­sa­nia po­łą­czo­na bę­dzie z za­ję­cia­mi z tańca, śpie­wu i rę­ko­dzie­ła.

Łu­ka­szew­ski pod­kre­ślał, że in­spi­ra­cją dla pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go nauki dia­lek­tu kur­piow­skie­go i kul­tu­ry Kur­piów stał się do­ro­bek prof. Je­rze­go Ru­ba­cha, ję­zy­ko­znaw­cy, fo­no­loga, wy­kła­dow­cy Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Sta­no­we­go Uni­wer­sy­te­tu Iowa (USA) oraz przede wszystkim autora sys­te­mu pi­sow­ni kur­piow­skiej „Za­sa­dy pi­sow­ni kur­piow­skie­go dia­lek­tu li­te­rac­kie­go”, który po­słu­żył na­stęp­nie do stwo­rze­nia „Słow­ni­ka wy­bra­nych nazw i wy­ra­żeń kur­piow­skich”.

Według Łukaszewskiego projekt edukacyjny  jest „du­cho­wym zo­bo­wią­za­niem wobec prze­szłych po­ko­leń”.

– Język kur­piow­ski, ar­cha­icz­ny, prze­pięk­ny, ory­gi­nal­ny, może ożyć je­dy­nie przez szko­łę, cier­pli­wą edu­ka­cję i współ­pra­cę wielu ludzi do­brej woli. To ogrom­na szan­sa dla kul­tu­ry kur­piow­skiej, rów­nież dla kul­tu­ry pol­skiej i eu­ro­pej­skiej – zaznaczał Łu­ka­szew­ski.

Zdaniem wójta, upo­wszech­nie­nie wie­dzy o dia­lek­cie i kul­tu­rze kur­piow­skiej może przy­czy­nić się w nie­da­le­kiej przy­szło­ści do po­wsta­nia kur­piow­skiej li­te­ra­tu­ry. – Mam wra­że­nie, że je­ste­śmy bli­sko po­wsta­nia li­te­ra­tu­ry kur­piow­skiej, w któ­rej spo­tka­ją się po raz pierw­szy kur­piow­ska myśl i kur­piow­ska wy­obraź­nia z kur­piow­skim pi­smem – oce­niał Łu­ka­szew­ski.

„Nauka dia­lek­tu kur­piow­skie­go może od­by­wać się w ra­mach: zajęć po­za­lek­cyj­nych, do­dat­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych, wpro­wa­dzo­nych przez dy­rek­to­ra do szkol­ne­go planu na­ucza­nia po za­się­gnię­ciu opi­nii rady pe­da­go­gicz­nej i rady ro­dzi­ców” – czytamy w artykule.

Obecnie realizowany jest kurs do­sko­na­lą­cy dla na­uczy­cie­li pn. „Dia­lekt kur­piow­ski oraz hi­sto­ria i kul­tu­ra Kur­piów” zorganizowany przez Związek Kurpiów we współpracy z sa­mo­rzą­dem gminy Ka­dzi­dło.

Istnieje także Multimedialny Słownik Kurpiowski dla samouków. Internetowy leksykon zawiera 3650 haseł, które w dialekcie kurpiowskimi brzmią inaczej, niż w języku polskim i jest dostępny na stronie internetowej zwiazekkurpiow.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu