Lelis: Istnieje możliwość zwrotu podatku akcyzowego. Wnioski należy składać w terminie od 1- 30 sierpnia

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.
Lelis > Rolnictwo
rolnictwo
Fot. epowiatostrolecki.pl

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie [pok. nr 7] w terminie od 1 – 31 sierpnia. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku [od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.].

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra [w 2014 r. – 0,95 zł /litr] z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu, tj. 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu