Szeroki zakres pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także prowadzi działania na rzecz wspierania rodziców i nauczycieli w wychowywaniu, jak również kształceniu dzieci i młodzieży.
Ostrołęka > Nasze sprawy
Fot. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrołęce.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także prowadzi działania na rzecz wspierania rodziców i nauczycieli w wychowywaniu, jak również kształceniu dzieci i młodzieży.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest placówką oświatową, udzielająca pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom: szkół, przedszkoli i placówek mających siedzibę na terenie Ostrołęki. Realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

Specjaliści poradni proponują szeroki wachlarz pomocy w zakresie:

– diagnozowania dzieci i młodzieży wymagających: opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, określania przyczyn trudności w nauce [w tym dysleksja, dysortografia, dysgrafia], określania przyczyn trudności wychowawczych, określania opóźnień w rozwoju psychoruchowym, zaburzeń komunikacji językowej, predyspozycji i szczególnych uzdolnień

– orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci przedszkolnych i uczniów różnych typów szkół: upośledzonych umysłowo, niedosłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, z autyzmem, z zaburzeniami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych uzależnieniem

– orzekania o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

– prowadzenia terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, w formie indywidualnej i grupowej w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, szczególnie uzdolnionych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin.

– doradztwa zawodowego: pomocy uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wyborze szkoły i kierunku kształcenia oraz planowaniu kariery zawodowej, wspierania nauczycieli szkół i placówek oświatowych w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

– podejmowania działań z zakresu profilaktyki: uzależnień oraz na rzecz dzieci i młodzieży z grupy ryzyka niedostosowania społecznego, ich rodzicom i nauczycielom, ryzyka specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu, wspierania kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli w rozpoznawaniu tego typu trudności i ustalaniu planów działań wspierających.

– wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły poprzez: prelekcje lub warsztaty dla rodziców i nauczycieli, grupy wsparcia, mediacje, zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami, spotkania z radami pedagogicznymi przedszkoli i szkół.

Poradnia działa w ciągu całego roku, również w okresie ferii i wakacji.

Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną jest miasto Ostrołęka, natomiast organem nadzorującym Mazowiecki Kurator Oświaty z delegaturą w Ostrołęce.

Placówka mieści się przy ul. Oświatowej 1 w Ostrołęce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu