Radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Lelis [FOTO]

Podczas 31. sesji rady gminy w Lelisie dokonano oceny wykonania budżetu za 2013 rok, a także udzielenie wójtowi gminy Stanisławowi Subda absolutorium. Przedtem jednak została przedstawiona opinia komisji rady gminy oraz RIO odnośnie przedłożonego sprawozdania z wykonania tegoż budżetu gminy.
Lelis > Nasze sprawy
Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

Podczas 31. sesji rady gminy w Lelisie dokonano oceny wykonania budżetu za 2013 rok, a także udzielenia wójtowi gminy Stanisławowi Subda absolutorium. Przedtem jednak została przedstawiona opinia Komisji Rewizyjnej rady gminy oraz RIO odnośnie sprawozdania z wykonania tegoż budżetu gminy.

Budżet gminy Lelis na 2013 rok przyjęty został uchwałą rady gminy i wyniósł: po stronie dochodów blisko 24 mln zł, natomiast po stronie wydatków około 30 mln zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości prawie 6 mln zł, gmina zaplanowała pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do końca 2013 roku, zwiększone zostały dochody o ponad 4 mln zł, zaś wydatki o około 317 tys. zł.

W związku z tym, plan budżetu gminy po zmianach na koniec 2013 roku przedstawia się następująco: po stronie dochodów wynosi blisko 28 mln zł, zaś po stronie wydatków ponad 30 mln zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości ponad 2 mln zł zaplanowano pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. – Podsumowując rok 2013 w zakresie budżetu stwierdzam, iż był dobrym dla inwestycji niezbędnych dla mieszkańców gminy Lelis. Największe wydatki w naszej gminie dotyczyły oświaty, które w 2013 roku znacznie się zwiększyły. Z zaplanowanych inwestycji prawie 97 procent z nich zostało wykonanych. Jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej – podkreślił podczas sesji Stanisław Subda, wójt gminy Lelis.

Ponadto Subda zaznaczył, że „Gmina Lelis jest liderem w wybudowaniu ścieżek pieszo – rowerowych wśród gmin w województwie mazowieckim”.

Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej rady gminy zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielili jednomyślnie absolutorium wójtowi gminy Stanisławowi Subda. Decyzja radnych oznacza, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydał pieniądze publiczne.

Dofinansowanie realizacji zadań z WFOŚiGW w Warszawie w 2014 roku

Na dzień 31.12.2014 rok gmina Lelis posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie około 205 tys. zł na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

– Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński – Walery – 120 tys. zł. Gmina spłatę zadłużenia zaplanowała na lata 2011 – 2016.

– Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gibałka – około 85 tys. zł. Spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2012 – 2015.

Ponadto, radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Lelis na lata 2014 – 2017, zmiany budżetu na rok 2014, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOK-O, a także GBP  w Lelisie za 2013 rok.

Sesja rady gminy w Lelisie odbyła się w środę, 4 czerwca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu