Rada gminy udzieliła absolutorium wójtowi Henrykowi Toryfterowi [FOTO]

W Baranowie miała miejsce kolejna sesja rady gminy, podczas której dokonano oceny wykonania budżetu za 2013 rok oraz udzielenia wójtowi Henrykowi Toryfterowi absolutorium.
Baranowo > Nasze sprawy
Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

W Baranowie miała miejsce kolejna sesja rady gminy, podczas której dokonano oceny wykonania budżetu za 2013 rok oraz udzielenia wójtowi Henrykowi Toryfterowi absolutorium.

Radni udzielili wójtowi absolutorium

Do kluczowego punktu ostatniej sesji rady gminy należała ocena wykonania budżetu gminy Baranowo za 2013 rok. Dochody budżetowe w 2013 roku wyniosły blisko 25 mln zł. – Podsumowując realizację gminy Baranowo za 2013 rok stwierdzam, że dochody ogółem na plan prawie 25 mln zł zostały zrealizowane w wysokości około 24 mln zł, co stanowiło 99 procent – zaznaczył podczas sesji Henryk Toryfter, wójt gminy Baranowo.

Ponadto Toryfter podkreślił, że „na dzień 31.12.2013 rok stan zadłużenia w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę blisko 1.6 mln zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów wynosi około 7 procent”.

Wójt gminy jednocześnie stwierdził, że „Gmina Baranowo wyraźnie pokazuje i daje przykład, jak należy korzystać ze środków zewnętrznych”.

Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej rady gminy zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielili absolutorium wójtowi gminy Henrykowi Toryfterowi. Decyzja radnych oznacza, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydał pieniądze publiczne.

Na czym opiera się uchwała absolutoryjna?

Rada gminy kontroluje, analizuje, a także ocenia działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy z wykonania budżetu gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjna, w której skład wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje w prezydium rady. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, które odbywa się na sesji.

Absolutorium jest więc aktem prawnym, rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem, która dotyczy zakresu prawidłowego wykonania budżetu w roku poprzednim.

Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Tylko w takiej sytuacji jest ważna uchwała absolutoryjna.

Sesja rady gminy w Baranowie miała miejsce w piatek, 30 maja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu